สอนคณิตศาสตร์

โจทย์คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 – 4

จากไม้บรรทัดให้บอกความยาวจากรูปด้านบน

1.ความยาวของดินสอกี่เซนติเมตร กี่เซนติเมตร
เซนติเมตร
2.ความยาวของโทรศัพท์ iphone กี่เซนติเมตร
เซนติเมตร
3.ความยาวของกรรไกร กี่เซนติเมตร
เซนติเมตร
4.ความยาวของดินสอกี่เซนติเมตร กี่นิ้ว
นิ้ว
5.ความยาวของโทรศัพท์ iphone กี่นิ้ว
นิ้ว
6.ความยาวของกรรไกร กี่นิ้ว
นิ้ว

เฉลย อยู่นี้น่ะ อย่าเพิ่งรีบกดทำให้เส็ดก่อนน่ะ

35